uslugi-bhp-ppoz

Opis działalności

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

1.W zakresie BHP:

    1) doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp

2) prowadzenie dokumentacji związanej z bhp

3) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp

4) sporządzanie okresowych analiz stanu BHP

5) bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z propozycjami o sposobie ich usunięcia

6) opracowywanie wewnętrznych regulaminów, instrukcji ogólnych
i stanowiskowych

7) opracowywanie procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych

8) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe oraz dla zdrowia, oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

9) przeprowadzania szkoleń BHP (wstępne, okresowe) dla stanowisk pracy

10) sporządzanie ocen ryzyka zawodowego stanowisk pracy

11) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej

12) ustalanie zasad przydziału odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej

13) dokonywanie ocen zagrożenia wybuchem oraz oceny ryzyka wybuchu

14) sporządzanie dokumentacji wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

15) i inne.

 

 

2.W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

2) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową

3) opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, Instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas trwania imprezy masowej oraz innych instrukcji przeciwpożarowych i regulaminów

4) prowadzenie kontroli bezpieczeństwa pożarowego  oraz ocen stanu ochrony przeciwpożarowej

5) określenie potrzeb w zakresie wyposażania pomieszczeń, obiektów i terenów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowania znakami bezpieczeństwa wg PN

6) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkoleń ewakuacyjnych

7) dokonywanie ocen zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem

8) pomoc w przygotowaniu obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną oraz reprezentowanie inwestora podczas odbiorów

9) przygotowanie i nadzór próbnej ewakuacji

10) i inne.

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl