uslugi-bhp-ppoz

Państwowa Straż Pożarna (PSP) - stosownie do postanowień art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), ma prawo zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

1) (…)

4) Państwowej Straży Pożarnej

– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

Tym samym PSP stwierdza czy istniejący stan odpowiada wymaganiom określonym w art. 5 ust. l pkt l lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),oraz art. 4 ust. l i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, z późn. zm.).Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl